REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOBRE-BO-POLSKIE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOBRE-BO-POLSKIE.PL

1. Postanowienia Ogólne
1.1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad i warunków korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.dobre-bo-polskie.pl, w tym w szczególności warunków i sposobu dokonywania zakupu Produktów, sposobów dokonywania płatności, warunków zakładania Konta, praw i obowiązków Sprzedawcy oraz Klienta, zakresu odpowiedzialności Sprzedawcy, trybu postępowania reklamacyjnego,.
1.2. Regulamin oraz Polityka Prywatności dostępne są na stronie internetowej Sklepu Internetowego i udostępniane są nieodpłatnie przed zawarciem Umowy, w tym przed założeniem Konta. Regulamin oraz Polityka Prywatności są udostępniane w taki sposób, który umożliwia ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
1.3. Każdy Klient przed dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
1.4. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji jego treści, a także zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
1.5. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-026 Warszawa, email kontakt@dobre-bo-polskie.pl, numer telefonu +48 515 123 567. Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku.

2. Definicje
2.1. Wszelkie słowa pisane wielką literą w Regulaminie mają znaczenie nadane im w niniejszym punkcie:
2.1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych korzystająca ze Sklepu Internetowego, składająca zamówienie w Sklepie Internetowym i dokonująca zakupu Produktów. Klientami będący osobami fizycznymi mogą być jedynie osoby, które ukończyły 13 rok życia i posiadają co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2.1.2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu Produktów), niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.1.3. Konto – część Sklepu Internetowego wraz z zespołem rozwiązań informatycznych, utworzone w wyniku ukończenia przez Klienta procedury rejestracji. Konto umożliwia Klientom złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym bez konieczności uzupełniania pól formularza dotyczących danych osobowych i danych do dostawy oraz podgląd historii zamówień złożonych w Sklepie Internetowym.
2.1.4. Polityka Prywatności – polityka prywatności dostępna w Sklepie Internetowym, zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów oraz informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych w Sklepie Internetowym.
2.1.5. Produkty – produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
2.1.6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.dobre-bo-polskie.pl
2.1.7. Rejestracja – proces polegający na założeniu przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym, odbywający się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności. Po zakończeniu procesu Rejestracji Klient otrzymuje możliwość logowania się w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Konta i korzystania z wszystkich dostępnych usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach Konta.
2.1.8. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.dobre-bo-polskie.pl, umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia i dokonanie zakupu Produktów.
2.1.9. Sprzedawca – Krzysztof Stanisławski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gold Standard Property Krzysztof Stanisławski, adres: al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-026 Warszawa, NIP: 9670983334, Regon: 092378712
2.1.10. Umowa – umowa dotycząca zakupu Produktów, zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, po złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Wymagania Techniczne
3.1. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu Internetowego jest posiadanie przez Klienta urządzenia elektronicznego umożliwiającego korzystanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
3.2. Korzystanie ze wszystkich możliwości i funkcji Sklepu Internetowego może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
3.3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

4. Zakładanie Konta
4.1. Konto umożliwia Klientom złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym bez konieczności uzupełniania wszystkich pól formularza danych osobowych oraz dostęp do historii zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie Internetowym. W związku z założeniem Konta Sprzedawca może przyznać Klientowi dodatkowe uprawnienia np. w formie rabatu.
4.2. W momencie założenia Konta następuje zawarcie umowy o świadczenie usług pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w zakresie wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego w zakresie wskazanym w pkt 4.1 Regulaminu.
4.3. Rejestracja i korzystanie z Konta są bezpłatne.
4.4. W celu Rejestracji niezbędne jest podanie danych w postaci: imię, nazwisko, adres email, adres, adres dostawy, telefon, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą również nazwę firmy i numer NIP. Następnie niezbędne jest ustawienie hasła dostępu do Konta, a następnie złożenie oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. Podając jeden adres email Klient może założyć jedno Konto. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Klienta więcej niż jednego Konta.
4.5. Zakładając Konto Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Sprzedawcy.
4.6. Klient uzyskuje dostęp do wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego związanych z posiadaniem Konta po zakończeniu procesu Rejestracji i zalogowaniu się na utworzone Konto.
4.7. Sprzedawca udostępnia Klientowi procedurę zmiany hasła.
4.8. Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres email Klienta podany podczas Rejestracji.
4.9. Klient nie jest uprawniony do przekazania, powierzenia lub udzielania zgody jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu na korzystania z jego Konta.
4.10. W przypadku, gdy Klient podejrzewa, że nastąpiło nieuprawnione korzystanie z jego informacji do logowania na Koncie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę i zmienić hasło.
4.11. W przypadku nieużywania Konta przez Klienta przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty ostatniego zalogowania, Sprzedawca może usunąć Konto Klienta, jednakże tylko w sytuacji, gdy po upływie tych 3 miesięcy wezwie Klienta do podjęcia aktywności, oraz wyznaczy mu w tym celu dodatkowy 14 dniowy termin z informacją o możliwości usunięcia Konta, a Klient żadnej aktywności w tym czasie nie podejmie.

5. Rodzaje i Ceny Produktów
5.1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są świeże, z aktualną datą przydatności, oryginalnie zapakowane przez dostawców Sprzedawcy, wolne od wad fizycznych i prawnych.
5.2. Produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość Produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu Produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta. Dotyczy to w szczególności produktów łatwo psujących się, produktów świeżych, o krótkich terminach ważności (np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów mrożonych w zamrażalniku).
5.4. Zamieszczone w Sklepie Internetowym informacje o Produktach, w szczególności takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności pochodzą od producentów Produktów. Sprzedawca dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem Produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu Produktu.
5.5. Zamieszczone w Sklepie Internetowym zdjęcia Produktów i inne formy wizualizacji Produktów oraz prezentacji mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości ani jakości Produktów. Wizualizacje i prezentacje ukazują przybliżoną jakość Produktów. Z uwagi na proces powstawania wyrobów, a w szczególności dań garmażeryjnych i produktów mięsnych – Produkty mogą nieznacznie różnić się między sobą.
5.6. W przypadku Produktów będących daniami garmażeryjnymi niektóre zdjęcia stanowią propozycję podania. Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów mogą się one różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.
5.7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży określonych Produktów. Warunek ten dotyczy Produktów w promocji oznaczonych znakiem „Najtaniej w sieci”, „Super cena”, „Tylko teraz” lub innym oznaczeniem ceny promocyjnej oferowanych Produktów. O ewentualnych limitach Klient zostanie poinformowany każdorazowo podczas składania zamówienia.
5.8. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów podane w chwili złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym są wiążące dla obu stron.

6. Proces Zakupu
6.1. Minimalna wartość zamówienia w Sklepie Internetowym wynosi 250,00 PLN.
6.2. Składanie zamówień na Produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwe jest w każdym momencie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
6.3. Klient uprawniony jest do składania zamówień w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Konta, jak również bez zakładania Konta poprzez jednorazowe wypełnienie formularza zamówienia.
6.4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym bez zakładania Konta niezbędne jest podanie jest Klienta danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres email, adres dostawy, telefon, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą również nazwę firmy i numer NIP. Ponadto w takim przypadku niezbędne jest potwierdzenie znajomości Regulaminu i Polityki Prywatności oraz akceptacja ich treści.
6.5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „koszyka” wybrane Produkt. Dodanie danego Produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”. Dodatkowo „koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
6.6. Po dodaniu Produktów do „koszyka” Klient wybiera sposób płatności, formę dostawy oraz przedział czasowy dostawy, a następnie wybiera przycisk „Składam zamówienie i płacę”. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie wybrania przez Klienta przycisku „Składam zamówienie i płacę”.
6.7. Przed złożeniem zamówienia, tj. wybraniem przycisku „Składam zamówienie i płacę”, Klient może w każdej chwili przerwać transakcję zakupu Produktów – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy.
6.8. Po dokonaniu zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawca prześle na adres email Klienta potwierdzenie złożenia go.
6.9. Po złożeniu zamówienia, najpóźniej wraz z dostawą Produktów, Sprzedawca doręczy Konsumentowi dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury. W przypadku Klientów niebędących konsumentami doręczona zostanie faktura. Dopuszczalne jest również przesłanie faktury na adres email podany podczas składania zamówienia (posługiwanie się fakturami elektronicznymi).
6.10. Produkty sprzedawane na wagę mają podaną cenę za określoną jednostkę miar, a także cenę za Produkt o konkretnej wadze. Produkty dostarczone Klientowi mogą nieznacznie odbiegać wagą od podanej wagi w Sklepie Internetowym. Podane ceny są cenami za porcje, a Klient zamawiając dany Produkt wyraża zgodę na otrzymanie Produktu, którego waga będzie się różnić o +/- 15%.
6.11. W przypadku, gdy ostateczna waga Produktu będzie odbiegała o ponad 15% od wagi wskazanej przez Klienta podczas składania zamówienia Sprzedawca poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku Klient uprawniony jest do rezygnacji z zakupu Produktu, a Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Klientowi kwoty uiszczonej tytułem zapłaty za Produkt. Zwrot następuje na numer rachunku bankowego, z którego Klient dokonał płatności. W przypadku akceptacji przez Klienta zmienionej wagi Produktu, w zależności od sytuacji:
6.11.1. w przypadku większej wagi Produktu niż pierwotnie wskazana przez Klienta – Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy dodatkowej kwoty odpowiadającej zwiększonej wadze Produktu w terminie wskazanym przez Sprzedawcę (forma płatności: przelew na numer rachunku bankowego lub płatność kartą),
6.11.2. w przypadku mniejszej wagi Produktu niż pierwotnie wskazana przez Klienta – Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Klienta kwoty odpowiadającej zmniejszonej wadze Produktu w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy Produktów objętych danym zamówieniem. Zwrot następuje na numer rachunku bankowego, z którego Klient dokonał płatności.
6.12. W przypadku gdyby okazało się, że zamówione przez Klienta Produkty są chwilowo niedostępne i Sprzedawca nie może ich dostarczyć Klientowi w terminie wybranym przez Klienta, Sprzedawca zobowiązuje zwrócić Klientowi powstałą w ten sposób nadpłatę.
6.13. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści lub zniżki dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach lub zasady korzystania ze zniżek określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.


7. Formy płatności
7.11. Sprzedawca umożliwia zapłatę za zamówione Produkty za pośrednictwem płatności elektronicznych.
7.12. Nie ma możliwości zamówienia Produktów za pobraniem.

8. Koszt i sposób dostawy Produktów
8.1 Koszt dostawy wynosi:
8.1.1. w przypadku zamówień do 259,99 PLN: 16,00 PLN,
8.1.2. w przypadku zamówień powyżej 260,00 PLN: dostawa jest bezpłatna.
8.2. Dostawa Produktów możliwa jest na terenie Warszawy. Po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą możliwa jest również dostawa wybranych Produktów w inne miejsca na terenie Polski. W takim przypadku daty i godziny dostawy będą indywidualnie ustalane.
8.3. Dostawa Produktów następuje przy pomocy zaufanych partnerów Sprzedawcy.
8.4. Dostawa Produktów w Warszawie odbywa się w czwartki i i piątki (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w następujących godzinach:
8.4.1. 10:00-15:00,
8.4.2. 14:00-19:00,
8.4.3. 18:00-22:00.
8.5. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient uprawniony jest do wskazania przedziału czasowego, w którym pragnie otrzymać zamówione Produkty.
8.6. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że podane przedziały czasowe dostawy są czasem orientacyjnym i mogą one ulec wydłużeniu z uwagi na okoliczności niezależne od Sprzedawcy czy jego zaufanych partnerów (np. warunki panujące na drogach).
8.7. Dostawca uprawniony jest wydać zamówione Produkty Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta lub tez w czasie nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostarczyć pod drzwi lub przekazać innej j osobie (np. ochronie lub sąsiadom).
8.8. Przed dokonaniem odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku wybrania przez Klienta opcji pozostawienia zamówionych Produktów pod adresem wskazanym przez Klienta uznaje się, że opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

9. Prawa i obowiązki Klienta
9.2. Klient zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9.3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
9.4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest również do niepodejmowania działań zakłócających pracę Sklepu Internetowego. Klient nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić lub łamać zabezpieczeń Sklepu Internetowego, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Sklep Internetowy powodując jego uszkodzenie lub doprowadzając do jego przeciążenia. Klientowi nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Sklepu Internetowego.
9.5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość danych podanych Sprzedawcy w celu dokonania dostawy zamówionych Produktów i wystawienia faktury VAT.
9.6. Przed dokonaniem odbioru przesyłki Klient jest zobowiązany do sprawdzenia jej zawartości. W przypadku wybrania przez Klienta opcji pozostawienia zamówionych Produktów pod adresem wskazanym przez Klienta uznaje się, że przesyłka została dostarczona w sposób kompletny do Klienta.

1. Prawa i obowiązki Sprzedawcy, zakres odpowiedzialności Sprzedawcy
1.1. Sprzedawca dba o aktualizowanie informacji o Produktach oraz ich dostępności.
1.2. Sprzedawca dba o zapewnienie prawidłowej dostępności Sklepu Internetowego, jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym jego działaniem.
1.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania działania Sklepu Internetowego w przypadku awarii, przeglądów lub modernizacji systemu teleinformatycznego należącego do Sprzedawcy. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Sklepu Internetowego na stronie internetowej zostanie opublikowany stosowny komunikat.
1.4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klientów bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
1.5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie zamierzonych przez Klientów celów, korzyści lub wyników działalności gospodarczej.
1.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem.
1.7. Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości korzystania z Konta, wskutek podania nieprawdziwego lub nieprawidłowego adresu email, a także wskutek nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego skrzynkę pocztową Klienta.
9.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zaniechania podmiotów trzecich, z których usług korzysta Klient (np. dostawy Internetu Klienta).
9.8. Po dokonanej dostawie zamówionych Produktów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres email zaproszenia do wypełnienia ankiety oraz poprzez kontakt telefoniczny. Klient uprawniony jest do odmowy przedstawienia opinii.

10. Odstąpienie od Umowy
10.2. Z zastrzeżeniem pkt 11.2 poniżej Konsument może w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy odstąpić od zawartej Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W celu usunięcia wątpliwości wskazuje się, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).
10.3. Stosownie do art. 38 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz. 287 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której:
10.3.1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
10.3.2. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
10.3.3. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
10.3.4. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
10.4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej na adres: ul. Os. Wojskowe 62/1, 05-130 Zegrze lub w formie elektronicznej na adres email: kontakt@dobre-bo-polskie.pl.
10.5. Konsument jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy Produktów, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest odesłanie Produktów na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
10.6. Zwrot Produktów następuje na koszt Konsumenta.
10.7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu Produktów przesłanych za pobraniem.
10.8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktów. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Produktów.
10.9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10.10. Przy skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. W przeciwnym razie, Konsument będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów.
10.11. Prawo do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji producenta.

11. Postępowanie reklamacyjne
11.2. Klient uprawniony jest to złożenia reklamacji.
11.3. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
11.4. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-026 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres kontakt@dobre-bo-polskie.pl.
11.5. Składając reklamację Klient zobowiązany są podać co najmniej następującej informacje:
11.5.1. dane umożliwiające jego identyfikację przez Sprzedawcę,
11.5.2. dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
Dodatkowo możliwe jest zaproponowanie sposobu usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.
11.6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie wyznaczając ku temu odpowiedni termin, nie później jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Klienta.
11.7. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Ponadto Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymał reklamację i na adres, z którego otrzymał reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony, a Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
11.8. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 30 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
11.9. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
11.10. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z konsumentami, w tym dysponuje on następującymi możliwościami:
12.9.1. rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
12.9.2. prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;
12.9.3. prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

12. Dane Osobowe
12.2. Sprzedawca jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
12.3. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

13. Zmiany Regulaminu
14.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, między innymi takiej jak:
14.1.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na proces składania zamówienia na Produkty,
14.1.2. zmiana organizacyjnej lub prawnej w zakresie działania Sklepu Internetowego.
14.2. Sprzedawca jest zobowiązany do powiadomienia Klientów posiadających założone Konto o zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu w Sklepie Internetowym co najmniej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
14.3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w punkcie 14.2 Regulaminu, może zostać skrócony w sposób adekwatny do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.
14.6. Klient posiadający Konto może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez złożenie żądania usunięcia Konta w terminie 7 dni od dnia udostępnienia mu informacji o zmianie Regulaminu. W przypadku braku takiego żądania przyjmuje się, że Klient posiadający założone Konto zaakceptował nowy Regulamin.
14.7. Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem treści postanowień punktu 14.2 oraz 14.3 Regulaminu.
14.8. Nowy regulamin nie ma wpływu na realizację już zawartych Umów.

14. Postanowienia końcowe
14.2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klienta lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
14.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w Sklepie Internetowym.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Uwaga: poniższy formularz należy wypełnić tylko i wyłącznie wówczas, gdy konsument chce odstąpić od zawartej umowy

Adresat:
Gold Standard Property Krzysztof Stanisławski
al. Stanów Zjednoczonych 51
04-026 Warszawa
email kontakt@dobre-bo-polskie.pl

Dane dotyczące konsumenta:
Imię i Nazwisko:
Adres:
Adres email:
Telefon:

Data złożenia zamówienia:
Numer faktury VAT:
Numer rachunku bankowego do zwrotu:

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy zakupu następujących produktów:
1. ………………………………………………….………………………………………………….
2. ………………………………………………….………………………………………………….
3. ………………………………………………….………………………………………….………
4. ………………………………………………….………………………………………………….
5. ………………………………………………….………………………………………………….

Podpis konsumenta i data