REGULAMIN NEWSLETTERA

I. Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu Newslettera jest określenie zasad i warunków korzystania przez Użytkowników z usługi wysyłania Newslettera, trybu postępowania reklamacyjnego, zasad przetwarzania danych osobowych, praw i obowiązków Usługodawcy oraz Użytkownika, zakresu odpowiedzialności Usługodawcy.
 2. Każdy Użytkownik przed zapisaniem się na Newsletter zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Newslettera.
 3. Zapisując się na Newsletter Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Newslettera, dokonuje akceptacji jego treści, a także zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Newslettera.
 4. Regulamin Newslettera dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego, udostępniany jest nieodpłatnie przed zapisaniem się na Newsletter, jak również dostępny jest przez cały okres korzystania z Usługi. Na żądanie Użytkownika Regulamin Newslettera także udostępniany jest w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Użytkownika wiążą postanowienia Regulaminu Newslettera.
 6. Dane Usługodawcy do kontaktu z Użytkownikiem: adres al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-026 Warszawa, adres e-mail: kontakt|dobre-bo-polskie.pl| |kontakt|dobre-bo-polskie.pl.

 

II. Definicje

 1. Wszelkie słowa pisane wielką literą w Regulaminie Newslettera mają znaczenie nadane im poniżej:
  • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z Usługodawcą czynności prawnej (zapisania się na Newsletter), niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Newsletter – informacja przesyłana cyklicznie przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres email w formie wiadomości email. Newsletter zawiera informacje dotyczące Usługodawcy oraz informacje dotyczące wpisów na blogu Dobre Bo Polskie, Instagramie Usługodawcy, nowych partnerów Usługodawcy, nowych produktów oferowanych przez Usługodawcę, promocji dostępnych w Sklepie Internetowym. Każdy Newsletter zawiera informację o Usługodawcy, wypełnione pole „temat" wiadomości email oraz informację o sposobie rezygnacji z Usługi.
  • Regulamin Newslettera – niniejszy regulamin.
  • RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Sklep Internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www.dobre-bo-polskie.pl umożliwiająca Użytkownikowi zapisanie się na Newsletter.
  • Usługodawca – Krzysztof Stanisławski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmąGold - Standard Property Krzysztof Stanisławski, al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-026 Warszawa, NIP: 9670983334, Regon  092378712
  • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 lat, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zapisała się na Newsletter.
  • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę Użytkownikowi w postaci cyklicznego przesyłania Newslettera.

 

III. Wymagania Techniczne

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Usługi Newslettera jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia elektronicznego umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej. Korzystanie ze wszystkich możliwości i funkcji może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
 2. Korzystanie z Newslettera może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu. Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 

IV. Korzystanie z Usługi

 1. Newsletter jest bezpłatny i dostępny dla każdego, po aktywacji Usługi zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 poniżej.
 2. Zapisanie się na Newsletter następuje w sposób określony poniżej:
  • wpisanie w Sklepie Internetowym, w miejscu do tego przewidzianym, adresu email, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter lub zaznaczenie opcji woli otrzymywania Newslettera podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym;
  • akceptacja Regulaminu Newslettera;
  • aktywowanie linku zawartego w wiadomości e-mail wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu weryfikacji poprawności podanego adresu.
 3. Aktywacja linku równoznaczna jest z zawarciem umowy o treści określonej w Regulaminie Newslettera.
 4. Brak aktywacji linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres email skutkuje usunięciem adresu email Użytkownika w terminie: 14 dni od daty jego podania.
 5. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Newslettera, jak również dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 6. Użytkownik może zrezygnować w każdej chwili z Newslettera poprzez kliknięcie linku rezygnacji znajdującego w każdym Newsletterze. W takim przypadku Użytkownik zostaje automatycznie wykreślony z listy odbiorców Newslettera.
 7. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail Użytkownika bez podania przyczyny.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi dla wszystkich lub dla poszczególnych Użytkowników bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takim fakcie, za pośrednictwem wiadomości email.

 

V. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację Usługi spowodowaną działaniem sił wyższych, awarią powstałą z winy Użytkownika lub nieprawidłowościami w działaniu urządzenia Użytkownika, jakością połączenia Użytkownika z siecią Internet, awariami urządzeń dostawców Internetu Użytkownika.

 

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik uprawniony jest to złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
 3. Reklamacje należy kierować do Usługodawcy w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt|dobre-bo-polskie.pl| |kontakt|dobre-bo-polskie.pl.
 4. Składając reklamację Użytkownik zobowiązany jest podać co najmniej dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację przez Usługodawcę oraz dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji. Dodatkowo Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.
 5. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie wyznaczając ku temu odpowiedni termin, nie później jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 6. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Ponadto Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymał reklamację i na adres, z którego otrzymał reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony, a Usługodawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 7. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 30 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 8. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.
 9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym dysponuje on następującymi możliwościami:
  1. rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  2. prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;
  3. prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

 

VII. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca
 2. W związku z korzystaniem z Usługi Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu realizacji stosunku prawnego między Usługodawcą a Użytkownikiem w związku z wysyłaniem Newslettera.
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 3. Usługodawca przetwarzana dane osobowe Użytkownika w postaci adresu email. Podanie adresu email jest niezbędne w celu korzystania z Usługi. W przypadku braku podania adresu email wysyłanie Newslettera nie będzie możliwe.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podwykonawcom Usługodawcy, tj.: podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie niezbędnym do obsługi marketingu. W przypadku takiej konieczności dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Użytkowników, mogą podlegać profilowaniu, czyli dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie zainteresowania Użytkowników produktami dostępnymi w Sklepie Internetowym na podstawie danych osobowych i pomiarów zachowania. W przypadku automatycznego dopasowania dane osobowe Użytkowników Usługodawca wykorzystuje do stworzenia automatycznie profilu zainteresowań Użytkownika, odpowiadającego jego preferencjom. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na prowadzenie analiz, prognoz zainteresowania produktami dostępnymi w Sklepie Internetowym, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty dostępne w Sklepie Internetowym. Podejmowanie decyzji przy użyciu profilowania w żaden sposób nie wywołuje skutków prawnych wobec Użytkowników ani w inny istotny sposób na nich nie wpływa.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Usługodawca jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

VIII. Zmiany Regulaminu Newslettera

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Newslettera w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, między innymi takiej jak zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na świadczenie Usługi lub zmiana organizacyjnej lub prawnej w zakresie działania Sklepu Internetowego.
 2. Usługodawca jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników o zmianie Regulaminu Newslettera oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu newslettera co najmniej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu Newslettera wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w punkcie 8.2 powyżej, może zostać skrócony w sposób adekwatny do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.
 4. Powiadomienie Użytkownika o planowanej zmianie Regulaminu Newslettera następuje poprzez przesłanie do Użytkownika wiadomości email na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu Newslettera, chyba że stosownie do punktu 8.3. powyżej został skrócony okres wejścia w życie nowego regulaminu.
 5. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu Newslettera poprzez wypisanie się z Newslettera w terminie 7 dni od dnia udostępnienia mu informacji o zmianie Regulaminu Newslettera. W przypadku braku takiego żądania przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował nowy Regulamin Newslettera.
 6. Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Użytkownikami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go.